UPPDRAG

Om du vill se en fullständig lista över våra uppdrag, klicka på denna länk.

CONECs huvudsakliga kompetensområde var till en början naturinventeringar. Arbetet har alltmer glidit över mot beslutsunderlag. Idag omfattar verk­samheten framförallt utredningar som miljö­konse­kvensbeskrivningar (MKB), underlag till grön­planering och annat underlag för främst planering och ekologiskt hänsynstagande.

Vi har arbetat med MKB för många olika typer av aktiviteter, detaljplaner, översiktsplaner, samt väg- och järnvägsprojekt. Vi arbetar såväl i bebyggd miljö som med rena naturvårdsobjekt.

Huvuddelen av dessa uppdrag har gjorts åt kommuner eller statliga myndigheter, men vi kan även biträda företag vid miljöutredningar, miljö­ledningsfrågor och tillståndsansökningar. I flera upp­drag har vi arbetat med utveckling av miljö­frågor framförallt inom MKB, planering av grön­struktur och geografiska informationssystem. Miljö­anknuten utbildning, t ex MKB, är ett annat viktigt kompetensområde. Ett flertal större projekt har genom­förts för Naturvårdsverket inom områdena biologiska inventeringsnormer, miljöprovbanker och miljöövervakning.

I projekten tar vi hjälp av andra experter i de fall vi själva inte har tillräcklig kompetens, t ex med Friman Ekologikonsult då det gäller vattenfrågor. Eftersom vi har god generell kompetens inom miljöområdet kan vi hjälpa er att bedöma vad som behöver göras. Många gånger jobbar vi också själva som underkonsulter åt många större konsultföretag, som t ex Tyréns, WSP, Naturvårdsbyrån och ÅF

sonia.wallentinus@conec.se| hans-georg.wallentinus@conec.se | bjorn.wallentinus@conec.se | tomas.wallentinus@conec.se